SERVICES

บริษัท เอสเทล เอสเททิค จำกัด เราคือโรงงานผลิตเครื่องสำอาง Beauty Innovation ผู้เชี่ยวชาญด้าน Color Make up  และ สกินแคร์ อินโนเวชั่น ที่มากกว่าการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง เพราะเราช่วยดูแลตั้งแต่การสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง มีแลปวิจัยและโรงงานผลิตได้มาตรฐานอย่างครบวงจร ให้ brand เครื่องสำอางของคุณเป็นที่รู้จัก เติบโต และประสบความสำเร็จ 

GMP (Good Manufacturing Practice)

GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นหากยิ่งสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้ทั้งหมด ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากที่สุด

หลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึง ระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค และ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ต่อไป เช่น HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9000 อีกด้วย


 

ISO 22716:2007 Manufacturing of color make Up and Skin Care products.

ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization คือองค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ซึ่งแน่นอนว่า ปัจจุบันก็มีอยู่หลายหน่วยงาน หลายองค์กร เพราะจริงๆแล้วสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในด้านต่างๆ

 ISO 22716:2007 คือระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางซึ่งตรงนี้ จะเรียกอีกว่าเป็นมาตรฐาน GMP ของโรงงานผลิตเครื่องสำอางสากล หรือเรียกว่า มาตรฐานการผลิตที่ดี เป็นแบบแผนที่นำมาควบคุมระบบการผลิตเครื่องสำอาง การจัดเก็บ บรรจุภัณฑ์และฉลาก ตรวจสอบกลับได้ การขนส่ง ตลอดจนในเรื่องระบบควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการตรวจรับรอง จะตรวจประเมินโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

 

 


เครื่องสำอางกับมาตรฐานฮาลาล (Halal)
 
"ฮาลาล" มาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิตการให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา เพื่อให้ชาวมุสลิมบริโภคได้อย่างปลอดภัยและต้องปราศจากการปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม ซึ่งฮาลาลจะเน้นเรื่องของความสะอาดในทุกขั้นตอน ทั้งวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิต และสถานที่ผลิต รวมทั้งขั้นตอนการผลิตและการขนส่งที่ต้องถูกต้องตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลามทุกประการ โดยการออกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฮาลาลจึงเป็นมาตรฐานรับรองความสะอาดและปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ทั้งชาวมุสลิมและผู้นับถือศาสนาอื่นด้วย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค
 

 

บริการขึ้นทะเบียน อย. 

โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ทำการตรวจสอบคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นก่อนการจดแจ้ง เพื่อลดปัญหาการถูกปฏิเสธอนุมัติการจดแจ้งอย.

***ระวัง !! ผู้ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ใช้เลขที่จดแจ้งเก่าสวมให้ลูกค้า แม้จะเป็นสูตรมาตรฐานของบริษัท แต่มีการใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ลูกค้าเลือกมา ก็ต้องทำการจดแจ้งใหม่ สินค้าที่ตรวจสอบพบว่ารายละเอียดการจดแจ้งไม่ตรงกัน ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย*


 

MASTER FORMULA RESEARCH & DEVELOPMENT 

การคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรต้นตำรับเครื่องสำอาง (Master Formula) เรามีบุคลากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิต คิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาอย่างยาวนาน และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่างๆมากมายทั้งไทยและต่างประเทศ


 

การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 

เป็นการนำเทคโนโลยีการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงสุด โดย Stability Test และ Compatibility Test การทดสอบความคงตัว เป็นกระบวนการพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้คงคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี ตลอดจนถึงการปนเปื้อนต่างๆ เช่น สี กลิ่น เนื้อผลิตภัณฑ์แยกชั้น เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

 

Powered by MakeWebEasy.com